Udskriv denne side

Vedtægter

                                              VEDTÆGT

                         for Diabetesforeningens Lokalforening

                                         i Lejre Kommune

 § 1       Foreningens navn er Diabetesforeningens Lokalforening i Lejre Kommune.
                Foreningens hjemsted er Lejre Kommune.

 § 2       Lokalforeningen består af de medlemmer af Diabetesforeningen, der har folkeregisteradresse/registreret  hjemsted i kommunen. Lokalforeningens bestyrelse kan meddele dispensation til medlemskab af Lokalforeningen, uanset i hvilken kommune medlemmet har folkeregisteradresse/registreret hjemsted. Ingen kan dog opnå medlemskab i mere end 1 Lokalforening. Enhver dispensation skal skriftligt meddeles Diabetesforeningens Hovedbestyrelse.

§ 3       Lokalforeningen har til formål at forestå lokalt forankrede aktiviteter i overensstemmelse med Diabetesforeningens vedtagne strategier og formål, jfr. § 2 i vedtægterne for Diabetesforeningen, der er sålydende:

 ” § 2 Formål

2.1.   Diabetesforeningen har til formål at virke for at forbedre livet med sygdommen Diabetes gennem forebyggelse og bekæmpelse af Diabetes og dens følgevirkninger.

2.2.  Som et led i opfyldelsen af foreningens formål skal Diabetes foreningen lokalt, regionalt, nationalt og international virke for:

at    forbedre livskvaliteten for diabetikere og deres pårørende blandt andet gennem bekæmpelse af de fysiske, psykiske og sociale følgevirkninger af Diabetes,

at    øge helbredsmulighederne for Diabetes samt

at    forebygge Diabetes og dens følgesygdomme.”

 Lokalforeningen refererer til Diabetesforeningens Hovedbestyrelse.

§ 4       Ordinær generalforsamling i Lokalforeningen afholdes inden udgangen af februar måned i hvert kalenderår.

             Ordinære generalforsamlinger indvarsles af Lokalforeningens bestyrelse med mindst 14 dages varsel ved annoncering på Diabetesforeningens hjemmeside og i et af Diabetesforeningens trykte medier, dagspressen eller ved fremsendelse af brev til foreningens medlemmer med alm. post eller via e-mail.

 § 5       Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1)           Valg af dirigent.

2)           Bestyrelsens beretning om Lokalforeningens virke i det forgangne år.

3)           Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

4)           Behandling af indkomne forslag, der skriftligt er tilgået Lokalforeningens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

5)           Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende planlagte nationale og regionale aktiviteter med tilhørende budget.

6)           Valg af bestyrelse.
              

7)           Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1.- og en 2.-suppleant.

8)           Valg af en kritisk revisor.

9)           Eventuelt.

 § 6       Alle generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

 § 7       Senest 7. marts indsendes et af dirigenten behørigt påtegnet beslutningsreferat fra generalforsamlingen til Diabetesforeningens Sekretariat.

 § 8       Ekstraordinær generalforsamling afholdes,

  • når Lokalforeningens bestyrelse beslutter det,
  • hvis Lokalforeningens bestyrelse ønsker at nedlægge hvervet., eller
  • hvis minimum 10% af medlemmerne stiller skriftligt forslag herom til Lokalforeningens bestyrelse.

 

Ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles af Lokalforeningens bestyrelse i overensstemmelse med § 4 ovenfor.

 § 9       Lokalforeningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 3 medlemmer, der vælges blandt Diabetesforeningens medlemmer.

 Intet medlem af Diabetesforeningen kan på samme tid være medlem af bestyrelsen i mere end 1 Lokalforening, 1 Børnefamiliegruppe og 1 Ungegruppe.

 Lokalforeningens bestyrelse refererer til Diabetesforeningens Hovedbestyrelse.

 Lokalforeningen tegnes udadtil af bestyrelsens formand i forening med 1 medlem af bestyrelsen.

 § 10     Det skal tilstræbes, at bestyrelsen for Lokalforeningen enten besidder eller vil arbejde for at opnå de for Lokalforeningen nødvendige kompetencer til brug for opfyldelsen af Lokalforeningens formål, jfr. § 3.

 § 11     Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år, og således at mindst 2 af bestyrelsens medlemmer hvert år er på valg. Bestyrelsessuppleanterne vælges for en periode af 1 år. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter kan finde sted.

 Såfremt bestyrelsen består af 3 medlemmer er 1 af medlemmerne på valg i lige år, mens to af medlemmerne er på valg i ulige år.

 § 12     Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse med en formand og en kasserer, der ikke må høre til samme husstand. Ved stemmelighed i forbindelse med bestyrelsens konstituering fordeles posterne ved lodtrækning.

Bestyrelsen udpeger i ulige år i forbindelse med konstitueringen den/de delegerede, som skal repræsentere Lokalforeningen på Diabetesforeningens repræsentantskabsmøder og i lige år den/de delegerede, som skal repræsentere Lokalforeningen på Diabetesforeningens delegeretmøder.

 § 13     Til fremlæggelse og godkendelse på den ordinære generalforsamling udarbejder Lokalforeningens bestyrelse et regnskab i overensstemmelse med de af Diabetesforeningens Hovedbestyrelse til enhver tid udstukne retningslinjer. Regnskabsåret følger kalenderåret. Det godkendte regnskab indsendes til Diabetesforeningens Sekretariatet hvert år senest den 7. marts.

 § 14     Beslutninger på bestyrelsesmøder træffes ved simpelt stemmeflertal, idet formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed. Hvert medlem af bestyrelsen har 1 stemme. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen (1/2) af medlemmerne er til stede.

 § 15     Det tilstræbes, at bestyrelsen i Lokalforeningen vælger en eller flere medlemmer til at holde kontakt med Lejre kommune. Disse medlemmer kaldes: ”Kommunale rådgivende repræsentanter”.

Diabetesforeningens Hovedbestyrelse fastsætter nærmere retningsliner for de kommunale rådgivende repræsentanters arbejde og kontakt med Lejre kommune.

 § 16     Ændring af Lokalforeningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når ændringsforslaget på behørig vis har været optaget på dagsordenen, og når mindst 2/3 af de tilstedeværende og stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Lokalforeningens vedtægter må ikke stride imod den af Hovedbestyrelsen fastsatte ”Standardvedtægt for Lokalforeninger i Diabetesforeningen”.

 Lokalforeningens vedtægter sendes til Diabetesforeningens Hovedbestyrelse til orientering.

 § 17     I tilfælde af Lokalforeningens opløsning reserveres eventuelle aktiver i indtil 1 år med henblik på, at undersøge muligheden for at oprette en ny lokalforening. Herefter tilfalder aktiverne Diabetesforeningen.

 § 18     Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse

              Vedtægterne træder i kraft straks efter vedtagelsen.

 De lokalforeninger, der afholder ordinær generalforsamling i 4. kvartal 2011, afholder inden udgangen af februar måned 2012 generalforsamling med suspension af alle punkter i dagsordenen med undtagelse af godkendelse af regnskab 2011 og valg af revisor.

 § 19     Således vedtaget på den ordinære generalforsamling i Lejre Lokalforening den _________ 2011.